Ana Sayfa CİMER AÇILIMI Tesislerin yanındaki inşaat CİMER’e şikayet edildi

Tesislerin yanındaki inşaat CİMER’e şikayet edildi

0
Tesislerin yanındaki inşaat CİMER’e şikayet edildi

Tesislerin yanındaki inşaat CİMER’e şikayet edildi

“Plana ilişkin dava yolu açık”

İrfan Salcı – İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nin hemen yanında inşa edilen ve büyük tepkilere neden olan bina, bölge sakinleri tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne şikayet edildi. Şikayeti inceleyen Bakanlık, cevabi yazıyı CİMER başvuru sahiplerine ulaştırdı. Cevabi yazıda, 7 Şubat 2018 tarihli imar planına ilişkin dava yolunun açık olduğu hatırlatıldı.

 CİMER başvuru sahiplerine ulaşan cevabi yazıda şu cümleler yer alıyor:

 “İlgi (a) dilekçelerde özetle; İlimiz, Kuzeykent Mahallesinde bulunan 1692 m2 yüzölçümlü 1323 ada 4 no’lu parselde 18 katlı bina yapılacağı, anılan yapının inşa edilmesi durumunda anayola bağlanan yollarda daralmalara sebep olacağı, iki aracın yan yana geçemeyeceği, itfaiye-ambulans gibi araçların site önlerine girmesinde sıkıntılar oluşacağı, otopark sorunu yaşanacağı, Cumhurbaşkanımızın yatay mimari söylemleriyle

fiiliyatta yapılan işlemlerin ters düştüğü, konuya ilişkin Kastamonu Belediyesine iletilen şikâyetler neticesinde ilgili idaresince, söz konusu taşınmazın satışının 2019 yılı öncesinde bir önceki belediye encümenince tamamlandığı ve yapılan şikâyetlere binaen bu aşamadan sonra itiraz süresinin geçmesi nedeniyle herhangi bir değişikliğin yapılamayacağının bildirildiği belirtilerek yapılan şikâyetlerin çözüme kavuşabilmesi için çevre teşekkülere ve yatay mimariye uygun olarak konunun yeniden ele alınması ve planlanması talep edilmektedir.

İlgi (b) yazımız ile ilgili idaresinden bahse konu taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin İl Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiş olup, Kastamonu Belediyesinin ilgi (c) cevabi yazısı ve ekinde talep edilen veriler İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Dosyasında yapılan inceleme neticesinde, şikayete konu taşınmaza ilişkin “07.11.2018” tarihli yapı ruhsatının “07.02.2018” onay tarihli imar planına istinaden verildiği, yapı ruhsatında parselin kullanım amacının “Ticaret+Konut” olduğu, yapının yol kotu altı kat sayısının “1”, yol kotu üstü kat sayısın “15” olmak üzere toplamda yapının kat sayısının “16” olduğu, imar planında bahse konu parselin kullanımının “TİCK” olarak Emsal:3.00 Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında planlandığı, 08.08.2018 tarihinde Kastamonu Belediyesince söz konusu taşınmaza ilişkin imar durum belgesi oluşturulduğu, imar durum belgesinde yapı yaklaşma mesafelerinin her cepheden 5 metre olarak belirlendiği, ancak yapı aplikasyon projesinde ön bahçe mesafesinin 10 metre, yan bahçe mesafelerinin 5-6 metre olarak belirlendiği, imar planı ile belirlenen yapılaşma koşulları dikkate alınarak mimari projesinin de hazırlandığı hususları tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 2. Bölümünde yer alan “Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması” başlıklı 8. maddesinde “b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır. Planlar, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.” hükmü ile “(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği imar ile ilgili uygulamalarda yetki belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediyesinde olup, belediyenin planı onaylamış olduğu tarihten itibaren yasal süresi içerisinde itiraz yolunun açık olduğu, ancak itiraz süresi dolması nedeniyle itirazın halihazırda söz konusu olamayacağı, dolayısıyla yukarıda bahsedilen hüküm gereğince plana ilişkin dava yolunun açık olduğunun bilinmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

Kaynak : Ogun Haber

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x